• Sportschool

Algemene voorwaarden

1 a. Onder een abonnement wordt verstaan een overeenkomst voor bepaalde tijd. Het abonnement kan iedere dag ingaan. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving.
b. Tijdens het eerste bezoek aan Professional Fitness ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de clubkaart. Uitsluitend op vertoon van een geldige clubkaart krijgt een lid toegang tot de sportschool.

2 a. De abonnementsgelden zijn bijdragen die verschuldigd zijn bij ingang van de komende abonnementsperiode en zijn steeds bij vooruitbetaling verschuldigd. De abonnementsgelden moeten binnen zes dagen na ingang van iedere maand zijn betaald.
b. De abonnementsgelden zullen in de periode van de 25ste t/m de 31e van iedere maand middels een automatisch incasso per bank of giro worden geïncasseerd.
c. als blijkt dat er t/m de 31e van de maand niet geïncasseerd kan worden , is de klant verplicht een losse maand contant af te rekenen. Hierbij geldt de prijs van een losse maandkaart.
d. Bij het in gebreke blijven van de betaling van de abonnementsgelden, ook na aanmaning, zijn de resterende termijnen direct opeisbaar.
De gebruiksfaciliteiten vervallen tot het moment van volledige voldoening van de vordering.

3. Elke deelnemer ontvangt na ondertekening van het lidmaatschapsformulier een clubkaart, waarmee de toegang tot het gebouw verkregen kan worden. De directie is bevoegd bij wanbetaling en wangedrag naar haar oordeel deze clubkaart onverwijld in te trekken en de toegang tot het fitnesscentrum te ontzeggen. De rest van abonnementsgeld blijft echter verschuldigd en wordt in een keer opgeeist. Bij verlies van de clubkaart wordt € 15,- in rekening gebracht.

4 a. Abonnementen worden niet automatisch verlengd.
b. Tussentijds opzeggen bij een jaarabonnement is niet mogelijk.
c. Tussentijds opzeggen bij een kwartaalabonnement is niet mogelijk.
d. In geval van ziekte kan na overleg van een doktersverklaring de lidmaatschapsbijdragen voor maximaal 2 maand worden opgeschort.
e. In geval van zwangerschap geldt de normale opzegprocedure.

5. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Professional Fitness worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de deelnemer te bewerkstellingen zijn ten laste van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 20% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,- waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in de handen van onze advocaat of deurwaarder is gesteld ongeacht of de deelnemer daar van op de hoogte is.

6. Professional Fitness behoudt zich het recht voor om:
a. het sportcentrum te sluiten met een maximum van 14 dagen per jaar (m.u.v. feestdagen),
b. het sportcentrum te sluiten wanneer de buitentemperatuur 25 graden Celsius of hoger is,
zonder restitutie van contributie verschuldigd te zijn.

7. Professional Fitness behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen.

8. Professional Fitness is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers. En is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.

9. Professional Fitness heeft als doel de leden, recreant of topsporter, jong of oud, een gezonde en bewuste levensstijl aan te meten in een plezierige en gezellige omgeving. Om dit te bereiken zijn er een aantal huisregels noodzakelijk. Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van de lidmaatschapspas tot gevolg hebben, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.